สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 17885  ครั้ง

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดไทร(สินศึกษาลัย)
หัวข้อข่าว : แข่งขันวิชาการระดับกลุ่ม

     ขอแสดงความยินดีกลับเด็กๆ นักเรียนที่ชนะการแข่งขันความสามารถด้านวิชาการ และคณะครูผู้ฝึกซ้อม ในกิจกรรมศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ระดับกลุ่มพุทธรักษา ซึ่งได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย
หัวข้อข่าว : การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่67

     วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ร.ร.วัดบึงลาดสวาย เป็นเจ้าภาพแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับกลุ่มร.ร.บางภาษี ทางร.ร.วัดบึงลาดสวายยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนกลุ่มบางภาษ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย
หัวข้อข่าว : การสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2560

     วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 การสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2560 สนามสอบ ร.ร.วัดบึงลาดสวาย เวลา 08.30 น.พระมหาสมพร เขมฺงกโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบึงลาดสวาย เป็นประธานจุดเทียน ธูป และกล่าวให้โอ......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย
หัวข้อข่าว : ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นป.1-ม.3

     วันอังคารที่ 31ตุลาคม พ.ศ.2560 ทางร.ร.วัดบึงลาดสวาย จัดปฐมนิเทศนักเรียนชั้นป.1-ม.3 ณ ห้องประชุมยุวดี อาคารพระสุเมธมุนี เวลา 08.30 น. พระครูสังฆรักษ์ปรีชา ปณฺฑิโต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบึงลาดสว......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย
หัวข้อข่าว : ทอดผ้าป่า เพื่อสมทบทุนสร้าง "โดมเพื่อน้อง"

     วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น.คณะเจ้าภาพมาทอดผ้าป่า เพื่อสมทบทุนสร้าง "โดมเพื่อน้อง" โดยมีพระมหาสมพร เขมฺงกโร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ /ชมรมศิษย์เก่าวัดเวฬุวนาราม (ว.ฬ.)ศิษย์ห......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๔
หัวข้อข่าว : ไทยรัฐวิทยา ๔-ทดสอบ

     เมื่อวันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๔ อ.บางเลน จ.นครปฐม ส่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ของกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสฯ อ.บางเลน เ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย
หัวข้อข่าว : โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแผ่คุณธรรม จริยธรรม

     โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแผ่คุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2560 วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมยุวดี อาคารสุเมธมุนี ร.ร.วัดบึงลาดสวาย สน......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย
หัวข้อข่าว : กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ระดับชั้นปฐมวัย

     7 กันยายน 2560 กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ร.ร.วัดบึงลาดสวาย กิจกรรมมี 4 ฐาน ฐานที่ 1 บ้านของเล่น - ครูณปภัช(ครูจิต),ครูรฐา(ครูตาล)/ฐานที่ 2 ทำไมล้อถึงดี - ครูธัญมน(ครูอร),ณัชชา(ครูพราว)/ฐานที่3 ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบางหลวง
หัวข้อข่าว : ....."รายงานการขับเคลื่อนกระบวนการPLC (Professional Learning Community)"......

     เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้รับการติดตามการขับเคลื่ อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) สู่สถานศึกษานันท์นภัส/ข่าว : ปรัชญา/ภาพ......
อ่านข่าวต่อ....
วันที่ 31 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบางหลวง
หัวข้อข่าว : ..."โครงการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"....

     วันที่ 31 สิงหาคม 2560 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้นำนักเรียน จำนวน 40 คน เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐ กิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจ นเป็นวิถีชีวิตของประชาชน (Way of Life) ณ ศ......
อ่านข่าวต่อ....
วันที่ 29 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบางหลวง
หัวข้อข่าว : ....."มอบทุนการศึกษาโดย พ.ต.อ. เด่นชัย อินทร์จักร์ ผกก.สภ.บางหลวง"......

     29 สิงหาคม 2560 พ.ต.อ. เด่นชัย อินทร์จักร์ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบางหลวง ได้นำทุนการศึกษามามอบให้ แก่นักเรียนโรงเรียนบางหลวง จำนวน 22 ทุน ทุนละ 1000 บาท นันท์นภัส/ข่าว : ปรัชญา/ภาพ......
อ่านข่าวต่อ....
วันที่ 24 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบางหลวง
หัวข้อข่าว : ..."STEM Education สร้างระบบคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์"....

     เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และสะเต็มศึกษาในหัวข้อ "สร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์" เพื่อสร้......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดงิ้วราย
หัวข้อข่าว : นักเรียนและครู ร.ร.วัดงิ้วราย ร่วมแสดงธรรมะโฆษณา เดินเพื่อในหลวง

     ธรรมะโฆษณา เดินเพื่อในหลวง แสดงนำโดยคุณทีม จิตติวัฒน์ และมีนักเรียนและครูโรงเรียนวัดงิ้วราย นครชัยศรี ร่วมแสดง โดยฉากบางตอนถ่ายทำบริเวณถนนหลังโรงเรียน #ขอขอบคุณเสถียรธรรมสถ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
หัวข้อข่าว : รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบโครงการอาหารกลางวันระดับประเทศ ประจำปี 2560

     วันที่ 29-30 สิงหาคม 2560 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ สพป.นครปฐม เขต 2 เข้าประชุมและรับรางวัล โรงเรียนต้นแบบโครงการอาหารกลางวันระดับประเทศ ประจำปี 2560 ณ หอประชุมคุรุสภา......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
หัวข้อข่าว : การแข่งขันกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 4

     เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2560 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 4 ของเครือข่ายสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด สพป.นฐ.2 โดยมี ศึกษาธิการจังห......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560