บริหาร : การประชุมกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

ประชุมการบริหารงาน
 

ประชุมการบริหารงาน
               
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 46 วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 7396 ครั้ง Your IP Address is 54.161.116.225
          โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงาน กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2561 โดยมี นายชาตรี ประดุจชนม์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เป็นประธาน การประชุมในครั้งนี้มีผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ และหัวหน้างาน ของทั้ง 12 โรงเรียน เข้าร่วมประชุม จำนวน 80 คน แบ่งการประชุมเป็น 5 กลุ่มบริหาร ได้แก่ คณะอนุกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ คณะอนุกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการกลุ่มบริหารทั่วไป และคณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 


          

 
          
          

 

 


โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.12-01-2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงาน กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2561 โดยมี นายชาตรี ประดุจชนม์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เป็นประธาน การประชุมในครั้งนี้มีผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ และหัวหน้างาน ของทั้ง 12 โรงเรียน เข้าร่วมประชุม จำนวน 80 คน แบ่งการประชุมเป็น 5 กลุ่มบริหาร ได้แก่ คณะอนุกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ คณะอนุกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการกลุ่มบริหารทั่วไป และคณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561
นายจุลดิษฐ์ วีรศิลป์ ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำคณะตัวแทนนักเรียนโครงการมหิงสาสายสืบ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เข้ารับรางวัลโครงการมหิงสาสายสืบประจำปี 2560 จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ The Pine Resort จังหวัดปทุมธาน
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561
การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๒๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ แข่งขันวันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม 2561 เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย : รางวัลชนะเลิศอันดับ ๓ ได้แก่ ๑. เด็กหญิงพลอยลดา คำคณา ม.๒/๑ ๒. เด็กหญิงลภัสรดา แก้วประสงค์ ม.๒/๑ ๓. เด็กหญิงปภาพินท์ อินเปล่ง ม.๒/๒ ได้เข้ารอบการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๒๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับภาค (รอบที่ ๒) แข่งขันวันที่เสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกด้านนวัตกรรม "The 3rd Korea International Youth Olympiad KIYO 4I 2018" วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชื่อผลงาน : The AI education system plan for Thailand future ผู้จัดทำ : 1. นายปารณ ดาวทอง 2. นายพักต์ภูมิ ตาแพร่ 3. นางสาวพิมพ์พิศฏา เพชรรัตน์ 4. นางสาวณัฐริณีย์ กับปุละวัน ครูที่ปรึกษา : นายเอนก ไชยบุตร
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายชลน่าน ไชยรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ที่ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเดินทางไปเข้าค่ายที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 7 วัน ภายใต้โครงการทุนรัฐบาลไทย สำหรับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ไปศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ สถาบัน KOSEN ประเทศญี่ปุ่น
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพิธีเกียรติยศประดับดวงตราสัญลักษณ์โรงเรียนให้แก่นักเรียนระดับชั้น ม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมแคแสด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก นายมนต์ชัย ปาณธูป ผอ.สพม.36 เป็นประธานในการประกอบพิธี รวมทั้งอดีตผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู แขกผู้มีเกียรติ และผู้ปกครองเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561
เนื่องด้วยในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงจัดตั้งกองเสือป่า และกองลูกเสือกองแรก โรงเรียนมหาดเล็กหลวง (โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 ประเทศไทยจึงนับว่าเป็นประเทศที่ 3 ของโลก ที่มีกิจกรรมลูกเสือรองมาจากอเมริกา
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 นายประดิษฐ์ โพธิกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายภาษาอังกฤษ "PCSHSCR MOVES FORWARD English-Chinese-Japanese Camp 2018" ประจำปีการศึกษา 2561 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2561 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้น ม.1 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 96 คน ในวันที่ 14 มีกิจกรรมทำแบนเนอร์เรื่องนวัตกรรมใหม่ จากนั้นให้นักเรียนนำเสนอ วันที่ 15 มีกิจกรรมตามฐานทั้งหมด 7 ฐาน แบ่งเป็นฐานภาษาอังกฤษ 5 ฐาน ภาษาญี่ปุ่น 1 ฐาน และภาษาจีน 1 ฐาน ส่วนตอนกลางคืนเป็นไนท์โชว์แสดงละครเกี่ยวกับแบนเนอร์ที่ทำในวันแรก วันสุดท้ายโชว์วัฒนธรรมของแต่ละภาษา
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/7 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า