สพม.2 ยินดีต้อนรับ ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.2 คนใหม่ ด้วยความยินดียิ่ง

สพม.2 ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด
ต้อนรับ ผอ.สพม.2 คนใหม่
 

นักเรียน English Program
เข้าค่ายฝึกประสบการณ์
               โครงการ English Programโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ นำนักเรียน โครงการ English Program ไปค่ายฝึกประสบการณ์ต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2560 ณ ประเทศสิงคโปร์ .............................................. (ภาพ / ข่าว : โครงการ English Program)
          ผอ.สพม.2 คนใหม่ มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงาน เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม สพม.2 เพื่อมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงาน ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.2 กล่าวว่า การทำงานเป็นแบบการกระจายอำนาจ มีการติดตาม การสรุปรายงาน การมอบหมายงานขอให้ทำงานอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ การมอบให้ประชุมแทน หรือไปราชการแทน ให้รายงานทุกครั้ง เพื่อจะได้รับทราบผลการประชุมหรือการไปราชการ การทำงานนั้นต้องการให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข ด้านการบริการ สพม.2 เป็นหน่วยบริการและสนับสนุนโรงเรียน ควรมีมาตรฐานการบริการที่ประทับใจ ด้านการบริหารงานควรมีการยืดหยุ่น แต่ต้องถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย การทำงานไม่ควรช้า แต่ถ้าเร็วควรถูกต้อง นอกจากนี้ การมีเขตพี่ เขตน้อง กับ ศธจ.และ สพม.1 เป็นการทำงานประสานงานร่วมกัน และทำกิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกัน ผอ.สพม.2 ได้ฝากให้แต่ละกลุ่มได้ทำปฏิทินพัฒนางาน และได้กำหนดการประชุมบุคลากรในสำนักงาน และการประชุมผู้บริหารโรงเรียน ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน 2560 เพื่อพบปะและมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ................................................... (ทิชา แสงเล็ก/ข่าว/ภาพ)
           สพม.2 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยและทำประวัติ ก.ค.ศ.16 นายอารมณ์ บ้านใหม่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้รับมอบหมายจาก ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 2 เป็นประธานปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 51 คน เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม สพม.2 นายอารมณ์ บ้านใหม่ ประธานปฐมนิเทศฯ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับครูผู้ช่วย ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งฯ ทั้ง 51 คน อาชีพครู เป็นอาชีพที่ต้องตามกระแสของโลกให้ทัน ปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศยุค 4.0 หรือ Thailand 4.0 เพราะฉะนั้นทุกคนต้องติดตามนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้ทัน เพราะต่อไปมนุษย์จะลดบทบาทลง หุ่นยนต์จะมีเข้ามามีบทบาทมากอีกขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรม ความรู้ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ต้องศึกษาหาความรู้เพื่อนำมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน การเป็นครู ควรมีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรัก ความเมตตา สร้างความผูกพันระหว่างครูกับลูกศิษย์ และสิ่งสำคัญต้องเอาใจใส่ลูกศิษย์ทุกคน ต้องเข้าใจนักเรียนเป็นรายบุคคล การเป็นแบบอย่างที่ดี ครูต้องแบบอย่างให้นักเรียน ทั้งกิริยา มารยาท การพูด การแสดงออก การแต่งกาย ให้เหมาะสมทั้งครูชาย และครูหญิง การทำงาน ครูมีหน้าที่ในการสอนหนังสือให้นักเรียนมีความรู้แล้ว นอกเหนือจากหน้าที่การสอน ต้องมีจิตอาสาช่วยเหลืองานด้านอื่น ๆ ของโรงเรียนด้วย ข้าราชการครู ต้องมีความรู้เรื่องกฎหมาย วินัยและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับครู เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติตัวและพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าในอาชีพของตนเอง ................................................... (ทิชา แสงเล็ก/ข่าว/ภาพ)
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 4 วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 1483 ครั้ง Your IP Address is 54.161.116.225
          สพม.2 ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด ต้อนรับ ผอ.สพม.2 คนใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด ต้อนรับ ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 คนใหม่ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนหอวัง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กมล ศิริบรรณ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี และได้รับเกียรติจาก นายโรจนะ กฤษเจริญ อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายสุรศักดิ์ ศรีสว่างรัตน์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี นอกจากนี้ ผู้บริหาร บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ได้เดินทางมาส่ง ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ด้วยความรักและความอบอุ่น (ประมวลภาพการต้อนรับได้ที่https://www.facebook.com/pg/%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%A12-241646189291699/photos/?ref=page_internal) ................................................... (ทิชา แสงเล็ก/ข่าว/ภาพ)
 

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
อบรมสัมนาเชิงปฏิบัตการ Active Learning

          เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดร.กล้าศักดิ์ จิตต์สงวน ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ให้เกียรติเป็นประธานเปิด “การอบรมสัมนาเชิงปฏิบัตการ Active Learning กลยุทธ์เพื่อการพัฒนาครูบดินทรสู่มืออาชีพ (ระยะที่ ๑)” ซึ่งโรงเรียนประกาศให้ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นปีแห่งการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ ตามรูปแบบการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของบดินทร (BODIN : Strategic Development Model) โดยใช้นวัตกรรมนำสื่อแนวคิดและหลักการใหม่ เมื่อวันที่ ๙-๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องเทพลีลาบอลรูม โรงแรม SC PARK กรุงเทพมหานคร ....................................... (ประชาสัมพันธ์-ข่าว/โสตทัศนศึกษา-ภาพ)

 
          ผอ.สพม.2 เข้ารับการอบรมหลักสูตร ส.นบส. ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เข้ารับการอบรม หลักสูตร ส.นบส. เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ภาคเช้า รับการประเมินบุคลิกภาพ MBTI และภาคบ่าย เข้ารับการประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และจะอบรมต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ สำนักงาน กพ จังหวัด นนทบุรี ………………………………………………… (ขอบคุณ ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ อนุเคราะห์ภาพ) (ทิชา แสงเล็ก/ข่าว)
           สพม.2 ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด อนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้รับมอบหมายจาก ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ประสานกับโรงเรียนในสังกัด ร่วมอนุโมทนาบริจาคทรัพย์ โดยเสด็จพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2560 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ วัดกลางพระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ร่วมกับโรงเรียน 52 โรงเรียน ได้บริจาคทรัพย์ โดยเสด็จพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) ยอดบริจาคทรัพย์ดังกล่าว นำไปมอบให้กับสำนักงานคณะกรรการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดกลางพระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อไป ................................................... (ทิชา แสงเล็ก/ข่าว/ภาพ)

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.12-01-2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560
สพม.2 ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด ต้อนรับ ผอ.สพม.2 คนใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด ต้อนรับ ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 คนใหม่ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนหอวัง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กมล ศิริบรรณ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี และได้รับเกียรติจาก นายโรจนะ กฤษเจริญ อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายสุรศักดิ์ ศรีสว่างรัตน์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี นอกจากนี้ ผู้บริหาร บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ได้เดินทางมาส่ง ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ด้วยความรักและความอบอุ่น (ประมวลภาพการต้อนรับได้ที่https://www.facebook.com/pg/%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%A12-241646189291699/photos/?ref=page_internal) ................................................... (ทิชา แสงเล็ก/ข่าว/ภาพ)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560
นายไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒ โดยมี นายสหชัย สาสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒ กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เข้าร่วมประชุมฯ ..................................................... (ทิชา แสงเล็ก/ข่าว/ภาพ)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : อาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560
สพม.2 ประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 นายไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัด เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยมีนายธีรัช ไชยยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ กล่าวต้อนรับผู้บริหารโรงเรียนและผู้เข้าร่วมประชุม นายไพรัช แสงทอง ประธานการประชุมฯ ได้แจ้งในที่ประชุมว่า ตามที่ สพฐ.ได้รับมอบหมายให้ สพม.2 ประสานและให้ความช่วยเหลือ นางสาวมาริสา จงน้อมกลาง นักเรียนโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สพม.25 จังหวัดขอนแก่น ซึ่งประสบอุบัติเหตุรถบัสทัศนศึกษาเสียหลักตกเหว จังหวัดปราจีนบุรี เข้ารักษาตัว ณ โรงพยาบาลรามคำแหง ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2560 ขณะนี้พ้นขีดอันตรายแล้ว และส่งเข้ารักษาตัวเพื่อพักฟื้นและทำกายภาพบำบัด ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ได้รับความอนุเคราะห์และติดต่อประสานงานจาก นายวิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ซึ่งเป็นผู้แทนในนามของ สพม.2 ดำเนินการให้ความช่วยเหลือและดูแลนักเรียน ผู้ปกครองเป็นอย่างดี นอกจากนี้ การประชุมผู้บริหารโรงเรียนได้มี เรื่อง การรับนักเรียน ประจำปี 2560 ซึ่งต้องดำเนินการปรับปรุงระบบการรับนักเรียนด้วยระบบ On-line เรื่อง ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์ สพฐ.ได้แจ้งโครงการปรับปรุงกิจกรรมยกเลิกขั้นตอนกระบวนงานด้านระบบสารบรรณ การบันทึกรายการลงเล่มทะเบียน รับ-ส่ง หนังสือ เนื่องจากมีความซ้ำซ้อนและยังช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่งด้วย เรื่องการปฏิบัติงานตามคำรับรอง ปี พ.ศ.2559 สพฐ.ได้รับรองผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เสร็จสิ้นเป็นที่ยุติ และประกาศแจ้งให้ทราบว่า ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติการ KRS และผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ARS จัดอยู่ในลำดับที่ 13 ผลคะแนนรายเขต 4.304955 เรื่องคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2560 กระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ ได้แก่ นางกรองแก้ว โพธิ์วิเชียร ได้รับการเสนอชื่อ โดยเข้ารับเข็ม “เสมาคุณูปการ”และประกาศเกียรติคุณบัตร ในวันที่ 1 เมษายน 2560 จาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยปี พ.ศ.2560 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม-4 เมษายน 2560 ณ สพม.1 จำนวนกลุ่มวิชา 32 กลุ่มวิชา 406 อัตรา ....................................................... (ทิชา แสงเล็ก/ข่าว) (งานโสตฯ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ/ภาพ)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560

อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/2 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า