http://hrd.obec.go.th/, http://training.obec.go.th/, https://www.facebook.com/teacherhrd/ และ Obecline 2018 โดยคาดว่าครูสามารถเลือกหลักสูตรเพื่อรับการอบรมได้ไม่เกินเดือนเมษายนนี้ นางเกศทิพย์ กล่าวด้วยว่า สำหรับโครงการคูปองพัฒนาครู เป็นการปฏิรูประบบการพัฒนาครูตามนโยบายของนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) โดยเป็นการพัฒนาครูเพื่อเด็ก และดึงการมีส่วนร่วมของหน่วยพัฒนาเป็นพี่เลี้ยงช่วยครูพัฒนาผู้เรียนถึงห้องเรียน และเชื่อมโยงกับวิทยฐานะ ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก มติชนออนไลน์ วันที่ 25 มีนาคม 2561 เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน" />

ฮือฮา! หลักสูตรคูปองพัฒนาครู
7 หลักสูตร สพฐ.เคาะ 126หลักสูตร
 

ดีเดย์ช็อปเม.ย.61
               เมื่อวันที่ 25 มีนาคม นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการคูปองพัฒนาครู ว่า จากที่สพฐ.ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หรือคูปองพัฒนาครู ปีงบประมาณ 2560 แล้วได้รับคำแนะนำและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนนักวิชาการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในเรื่องคุณภาพของวิทยากร หลักสูตร ราคา การเดินทางของครู งบประมาณภาพรวมทั้งหมด รวมถึงผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานั้น ล่าสุดในปีงบประมาณ 2561 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) ได้สั่งการให้มีการดำเนินการในเรื่องนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้โครงการที่ตรงถึงตัวครู ลงสู่ผู้เรียน และเพื่อให้คุณภาพการศึกษาเกิดขึ้นที่ห้องเรียนอย่างแท้จริง จึงสั่งการให้ สพค. โดยตนได้ดำเนินการลงสู่การปฏิบัติ หลังจากได้รับหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา จำนวน 906 หลักสูตร เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 เป็นหลักสูตรที่ ครู สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) และ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยมศัย(กศน.)ต้องเลือกความเหมาะสมและสอดคล้องกับ บริบทของแต่ละหน่วยงานเอง สพฐ. จึงตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาหลักสูตร 2 คณะ ดังนี้ นางเกศทิพย์ กล่าวต่อว่า 1.คณะกรรมการประเมินและคัดเลือกหลักสูตร เพื่อประเมินความเหมาะสมในการนำหลักสูตรไปใช้ในการพัฒนาข้าราชการครูของสพฐ. โดยมีนางสุกัญญา งามบรรจง รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน มีการกำหนดเกณฑ์จำนวน 7 ข้อ เพื่อใช้ในการพิจารณา ซึ่งได้ดำเนินการประชุมไปเมื่อวันที่ 6 – 8 มีนาคม ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพฯ โดยมีหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองและส่งให้กับ สพฐ.ประเมิน จำนวน 906 หลักสูตร ผลการประเมินสอดคล้องกับการนำไปใช้ในการพัฒนาครู สพฐ. จำนวน 833 หลักสูตร ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาครู สพฐ ขณะนี้ จำนวน 73 หลักสูตร และ 2.คณะกรรมการประเมินความเหมาะสมราคาค่าลงทะเบียนหลักสูตร เพื่อประเมินราคาค่าลงทะเบียนให้สอดคล้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง และมาตรการประหยัดของ สพฐ. โดยมีนายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน ซึ่งได้ดำเนินการ เมื่อวันที่ 14 – 16 มีนาคม ณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม กรุงเทพฯ หลักสูตรที่หน่วยพัฒนาแจ้งค่าลงเบียนจำนวน 821 หลักสูตร “การอบรมพัฒนาครูในปีงบประมาณ 2561 ได้ปรับแนวทางให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการจัดอบรมในปีงบประมาณ 2560 อาทิ จากเดิมที่หน่วยพัฒนาเป็นผู้เลือกจังหวัดในการอบรม ก็เปลี่ยนมาเป็นเขตพื้นที่ฯ ดูยอดครูที่สมัครแล้วประสานหน่วยพัฒนา ให้มาจัดอบรมที่จังหวัดนั้นๆ โดยหน่วยพัฒนาเป็นผู้บริหารจัดการเองซึ่งแนวทางนี้จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้จาก 906 หลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนาส่งมาให้สพฐ.พิจารณาปรากฏว่ามีแค่ 126 หลักสูตรที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด คือผ่านทั้งเรื่องเนื้อหาวิชาการและเรื่องราคา โดยมี 73 หลักสูตรที่ไม่ผ่านด้านเนื้อหาวิชาการ ฉะนั้นหลักสูตรอื่นๆ ที่เหลือซึ่งผ่านด้านเนื้อหา แต่ยังไม่ผ่านด้านราคา หน่วยพัฒนาจะต้องนำไปปรับราคาให้สอดคล้องกับระเบียบและจัดส่งมาให้สพฐ.พิจารณาใหม่อีกครั้ง” นางเกศทิพย์ กล่าว นางเกศทิพย์ กล่าวต่อว่า สำหรับ 126 หลักสูตรที่สพฐ.ประกาศให้ผ่านการพิจารณาในล็อตแรก มีราคาสูงสุดอยู่ที่ 10,000 บาทซึ่งมี 1 หลักสูตร และต่ำสุดอยู่ที่ศูนย์บาทซึ่งมี 7 หลักสูตรประกอบด้วย 1.หลักสูตร “จิตศึกษา” เพื่อพัฒนาปัญญาภายในให้กับผู้เรียน จัดโดยโรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) จ.แพร่ 2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูสอนภาษาญี่ปุ่น “แนวทางการจัดการเรียนรู้ไวยากรณ์ โดยใช้หลักการเรียนรู้ในทักษะศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1 (ณ กรุงเทพฯ) 3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูสอนภาษาญี่ปุ่น “แนวทางการจัดการเรียนรู้ไวยากรณ์ โดยใช้หลักการเรียนรู้ในทักษะศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 2 (ณ จังหวัดตรัง) 4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูสอนภาษาญี่ปุ่น “แนวทางการจัดการเรียนรู้ไวยากรณ์ โดยใช้หลักการเรียนรู้ในทักษะศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 3 (ณ จังหวัดเชียงใหม่) 5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูสอนภาษาญี่ปุ่น “แนวทางการจัดการเรียนรู้ไวยากรณ์ โดยใช้หลักการเรียนรู้ในทักษะศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 4 (ณ จังหวัดอุบลราชธานี) 6.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูสอนภาษาญี่ปุ่น “แนวทางการจัดการเรียนรู้ไวยากรณ์ โดยใช้หลักการเรียนรู้ในทักษะศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 5 (ณ กรุงเทพฯ)และ7.โครงการอบรมครูสอนภาษาญี่ปุ่น “การอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถภาษาญี่ปุ่น” โดยหลักสูตรที่ 2-7 จัดโดยเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ทั้งนี้ทั้ง 126 หลักสูตรดังกล่าวสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://hrd.obec.go.th/, http://training.obec.go.th/, https://www.facebook.com/teacherhrd/ และ Obecline 2018 โดยคาดว่าครูสามารถเลือกหลักสูตรเพื่อรับการอบรมได้ไม่เกินเดือนเมษายนนี้ นางเกศทิพย์ กล่าวด้วยว่า สำหรับโครงการคูปองพัฒนาครู เป็นการปฏิรูประบบการพัฒนาครูตามนโยบายของนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) โดยเป็นการพัฒนาครูเพื่อเด็ก และดึงการมีส่วนร่วมของหน่วยพัฒนาเป็นพี่เลี้ยงช่วยครูพัฒนาผู้เรียนถึงห้องเรียน และเชื่อมโยงกับวิทยฐานะ ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก มติชนออนไลน์ วันที่ 25 มีนาคม 2561 เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดอาคารเรียนเสริมปัญญา โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม โดยมีนายมงคล เมธีธรรม ผู้อํานวยการโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม กล่าวรายงาน หลังนั้นได้เยียมชมกิจการของโรงเรียน เช่น การ เลี้ยงวัวขุน การเลี้ยงหมูป่า การเลี้ยงนกกระทา และการเลี้ยงปลา ของโรงเรียนเพือเป็นการอาหารกลางวัน และฝึกทักษะอาชีพให้แก่นักเรียน
           โรงเรียนเขื่อนภูมิพล เปิดรั้วโรงเรียนแสดงผลงานให้ผู้ปกครองนักเรียนได้เยี่ยมชมผลงาน การประชุมผู้ปกครองนักเรียน การเยี่ยมชั้นเรียน ก่อนปิดภาคเรียน
 

ข่าวย่อย
          เด็กไทย ป.5 เจ๋ง! คว้ารางวัลวิจัยระดับโลก 29 มี.ค. 2561 เด็กเมืองหมอแคนดังไกลไปทั่วโลก นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนเมทนีดล ขอนแก่น คว้ารางวัลนำเสนองานวิจัยดีเด่นจากงานวิจัยทั่วโลกที่ส่งชิง 142 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการ นักศึกษา ป.โท- ป.เอกกว่า 200 คน 21 ประเทศ เผยเป็นนักวิจัยอายุน้อยที่สุดจากผลงานวิชาการด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน วานนี้(26 มี.ค.61) ที่ ห้องทำงาน ชั้น 4 ศาลากลาง จ.ขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น แสดงความยินดีพร้อมยกย่องชื่นชมกับเด็กหญิงอริสา อิวาย นักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 5 โรงเรียนเมทนีดลขอนแก่น ที่คว้ารางวัลนำเสนองานวิจัยดีเด่นผลงานวิชาการด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาชนบทอย่างยั่ งยืน ซึ่งจัดที่ มหาวิทยาลัย Yezin Agricultural มหาวิทยาลัยอันดับ 1 เมือง Nay Pyi Taw ประเทศเมียนมา โดยมีนายสุวัฒน์ชัย แสนราช รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น นางสาวจิรดา พูลสวัสดิ์ ปชส.จังหวัดขอนแก่น ดร. อรทัย สันติเมทนีดล ผอ.รร.เมทนีดล และคณะครูร่วมชื่นชมยินดี "เป็นที่ฮือฮาและทึ่ง!วงการการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท-เอก ที่นักเรียนระดับประถมศึกษาสามารถสร้างงานบทความโครงงานวิจัยและนำเสนอให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญชาวต่ างชาติ อันสร้างชื่อเสียงให้กับชาวขอนแก่นในเวทีระดับโลก เพราะเป็นนักวิจัยที่อายุน้อยที่สุดที่สามารถแสดงศักยภาพ และนำเสนองานวิชาการได้อย่างน่าชื่นชม และยังได้รับความสนใจจากผู้สื่อข่าวหลายๆประเทศ" ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่าต้องขอชื่นชมตัวน้องอลิสา นั้นก็คือแรงบันดาลใจของน้องๆเด็กนักเรียนรุ่นใหม่ซึ่งยังสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 การที่น้องอลิสาบอกว่า แรงบันดาลใจ อันยิ่งใหญ่ในการที่เห็นพระองค์ท่านนั้นทุ่มเทพระวรกายในการศึกษาเรื่องดินและน้ำ แล้วจึงนำมาใช้ในการศึกษาด้วยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเมทนีดล แห่งนี้ ที่สำคัญผู้ปกครองเป็นตัวอย่างเบื้องต้นของครอบครัว ที่นำมาสู่การที่ลูกหลานของเราเป็นคนดี ในด้านการศึกษา รวมถึงการจัดทีมให้มีสิ่งที่ทำให้เด็กนั้นกล้าแสดงออก สำหรับเยาวชนของคนไทยทั้งประเทศ ดร.สมศักดิ์ กล่าวด้วยว่า สิ่งจำเป็นที่เราจะต้องนำเอาสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว นั้นคือเรื่องสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวมากที่สุด ที่มีให้เห็นอยู่แล้วในภาคอีสาน นั้นจะได้นำประเด็นนี้ขึ้นมาศึกษา นำองค์ความรู้ที่เรามีอยู่มาศึกษาต่อเนื่องกันและที่สำคัญกับสิ่งที่เราเห็นวันนี้คุณทำดี เป็นสื่อการสอนโดยใช้ภาษาต่างประเทศ เป็นสิ่งที่เพิ่มขีดความสามารถของเราการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ แล้วโดยเฉพาะในวันข้างหน้านั้นแต่เรื่องการสื่อสารกับประเทศอื่น อีก มันเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง เด็กหญิง อริสา อิวาย กล่าวว่าตนมี 2 แรงบันดาลใจ นั้นคือแรงบันดานใจแรกของตนก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ท่านเป็นเป็นบิดาแห่งทรัพย์ด้านการจัดการทรัพยากรดินและน้ำ เพราะเห็นท่านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนหาทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ดังนั้นตนเองและเพื่อนๆจึงสืบสานพระราชปณิธาน ของพระองค์ท่าน ส่วนแรงบันดาลใจที่ 2 แล้วก็คือคุณแม่ โดยท่านเป็นอาจารย์สอนที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกครั้งที่คุณแม่ไปงานประชุมนานาชาติศูนย์วิชาการ แล้วก็สอนพี่ๆนักศึกษา ในการที่ได้มีโอกาสติดตามคุณแม่ ทำให้มีความรู้ แล้วนำแนวความรู้ที่ได้คิดมาทำงานวิจัย ตนคิดอยู่เสมอว่า ถ้าเราทำดีย่อมได้ดี ถ้าทำด้วยความรักหัวใจรับผิดชอบ มีความตั้งใจ จะทำได้ดีเสมอ ดร.อรทัย สันติเมทนีดล ผอ.รร.เมทนีดล ผู้วิจัยร่วมกล่าวว่า ดญ. อริสา อิวาย เป็นประธานนักเรียนของโรงเรียนเมทนีดล และมีแรงบันดาลใจจากตนเองในการริเริ่มเรียนรู้ เสนอการดำเนินงานโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน โดยการจัดการขยะในโรงเรียน นำมาทำปุ๋ยไส้เดือนดินในโรงเรียนเมทนีดล ถือเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีมากตามปรัชญาโรงเรียนและแนวทางเรียนรู้คิดเป็นด้วยตนเอง (Active Learning)ของโรงเรียนอีกด้วย โดยที่ตนเองและคณะคุณครูเห็นด้วยและสนับสนุนโครงการลงมือปฏิบัติทั้งโรงเรียนแต่ไม่เพียงเท่านั้น น้องอริสายังแจ้งว่า หนูสนใจอยากเขียนบทความทางวิชาการ ดร.อรทัย กล่าวอีกว่าดังนั้นจึงได้นำประเด็นการใช้ประโยชน์ของเสียสิ่งเหลือทิ้งจากการใช้ในโรงเรียน ส่งงานวิจัยร่วมระดับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยชั้นนำ และคุณแม่ของน้องอริสาจึงประสานงานกันเพื่อเป็นเสมือนพี่เลี้ยงและเปิดโอกาสให้ทั้งนี้น้องอริสาและเพื่อนนักเรียน ตรวจงานปุ๋ยไส้เดือนดินทุกวันที่สวนของโรงเรียน ทั้งเข้าศึกษาดูงานที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทั่งผลงานบทความเสร็จสิ้น พร้อมนำเสนอด้วยตนเองที่ประเทศเมียนม่าร์ ทุกคนปลื้มใจและภูมิใจมากที่อริสานักเรียนของเราเป็นนักวิจัยวัยเยาว์และคว้ารางวัลนำเสนอวิจัยได้อีกด้วย ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้จัดงานที่เปิดโลกทัศน์ให้นักเรียนระดับประถม ด้านนางหนูเพียร รักเชื้อ อายุ 45 ปี แม่ครัวประจำโรงเรียนเมทนีดล กล่าวว่า เด็กหญิงอริสา เป็นเด็กที่มีความขยันและตั้งใจที่อยากจะนำโครงการปุ๋ยไส้เดือนดินมาช่วยลดปัญหาปริมาณเศษอาหาร จากการประกอบอาหารและเหลือจากการรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียนที่มีปริมาณมากในทุกวัน ซึ่งทางแม่ครัวเองก็ได้นำปุ๋ยมาใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อนำใช้ในการประกอบอาหารกลางวันให้เด็กๆและบุคล ากรได้อิ่มอร่อยกับผักที่ปลอดสารพิษถือเป็นโครงการที่ดีอีกโครงการหนึ่งที่ดีมากๆ ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมและงานห้องครัวในโรงเรียนได้อย่างดีเยี่ยม ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก หนังสือพิมพ์บ้านเมือง วันอังคาร ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561

 


ฉบับที่ 8 วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 1898 ครั้ง Your IP Address is 54.80.87.250
          นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตาก เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารฯและเจ้าหน้าที่ ได้ออกตรวจเยี่ยมบ้านของ นางสาว จันจิรา วิระบุตร นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม ซึ่งเรียนดีแต่ยากจนและบิดาได้ล้มป่วย ไม่สามารถทำงานหนักได้ ส่งผลให้รายได้หลักของครอบครัวมาจากมารดาซึ่งทำการเกษตรและรับจ้างทั่วไป รายได้ไม่แน่นอน ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้ให้การช่วยเหลือโดยมอบเงินทุนการศึกษา จำนวน 1,500 บาท และถุงยังชีพ และได้ประสานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 55 จังหวัดตาก เพื่อขอความอนุเคราะห์รับเข้าศึกษาต่อในชั้นม.4 ซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน เมื่อเร็วๆนี้
 

สสวท.ร่วมกับสพฐ.จะดำเนิน
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

          สสวท.ร่วมกับสพฐ.จะดำเนินโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เปิดเผยว่าด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะดำเนินโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสู่สถานศึกษาให้ครอบคลุมทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่การศึกษา และทุกสังกัด โดยระบบทางไกลผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV และ internet โดยจัดอบรม 4 หลักสูตร คือ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ทั้งนี้ สสวท.จะเป็นวิทยากรให้การอบรม ณ ต้นทาง เพื่ออบรมครูพี่เลี้ยงของโรงเรียนที่เป็นศูนย์ในการอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกลทั้งในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา โดยมีกำหนดวันอบรมครูพี่เลี้ยงดังนี้ ระดับประถมศึกษาตอนต้น วันที่ 17-19 มีนาคม 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 24-26 มีนาคม 2561 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย วันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 7-9 เมษายน 2561 มีผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ โรงเรียนศูนย์ฝีกอบรม STEM Education ในจังหวัดตาก ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า โรงเรียนแม่กึ้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย และโรงเรียนตรีวิทย์ตาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากโรงเรียนศูนย์ STEM อบรมแล้ว แต่ละสังกัดจะต้องไปดำเนินการอบรมให้กับครูในสังกัดกัดอีกครั้งหนึ่ง สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จะทำการอบรมเดือนพฤษภาคม 2561 พร้อมกันกับเขตพื้นที่การศึกษาอื่นทั่วประเทศ

 
          ดร.เสวก บุญประสพ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ แจ้งว่านักเรียนโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ สพป.ตากเขต 1ได้รับรางวัลจากการการแข่งขัน Robot sumo รุ่น 3 kg นานาชาติในงาน Sumo THE 1 FSI-ALL THAILAND & WORLD ROBOT-SUMO TOURNAMENT 2018 Trang Thailand ทีม TS_TAKSIN 1 ณ สนามจังหวัดตรัง ผู้เข้าแข่งขัน ประกอบด้วย ด.ญ.วราศัย พละสาร และ ด.ญ.ธนพร รอดชัยภูมิ นางสาว ภัทิรา ช่างนาวา ครูผู้ควบคุม และได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 15-17 ธันวาคม 2561
           นางสาววรินทร์ทิพย์ หมี้แสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน แจ้งว่า เมื่อเร็วๆนี้ โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้จัดโครงการจิตอาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และทำประโยชน์แก่ส่วนรวม ในครั้งมีการจัดอบรมให้นักเรียนที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกลานสาง อำเภอเมืองตากโดย มีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกลานสาง เป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกปฏิบัติจริง

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.12-01-2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561
นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตาก เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารฯและเจ้าหน้าที่ ได้ออกตรวจเยี่ยมบ้านของ นางสาว จันจิรา วิระบุตร นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม ซึ่งเรียนดีแต่ยากจนและบิดาได้ล้มป่วย ไม่สามารถทำงานหนักได้ ส่งผลให้รายได้หลักของครอบครัวมาจากมารดาซึ่งทำการเกษตรและรับจ้างทั่วไป รายได้ไม่แน่นอน ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้ให้การช่วยเหลือโดยมอบเงินทุนการศึกษา จำนวน 1,500 บาท และถุงยังชีพ และได้ประสานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 55 จังหวัดตาก เพื่อขอความอนุเคราะห์รับเข้าศึกษาต่อในชั้นม.4 ซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน เมื่อเร็วๆนี้
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561
เช้าวันที่ 12 มีนาคม 2561 ที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองตาก นายจักรกฤษ ทองดอนคำ รองผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑา ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2560 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เพื่อให้ให้นักเรียนมีพลานามัยที่แข็งแรง รู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีทักษะด้านกีฬา กรีฑา และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตากเขต 1 และคณะบุคลากร ให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียนในสังกัดที่เข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 เช่น นักเรียนโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง เข้าประกวดเล่านิทานคุณธรรม ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ได้จัดค่ายวิชาการขึ้นภายในโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ในงานมีกิจกรรมประกอบด้วยค่ายย่อยถึง 6 ค่าย นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการอาเซียนศึกษา เพื่อให้ันักเรียนได้มีความตื่นตัวและเพิ่มความสนใจในกิจกรรมนี้โดยครูทุกคนในโรงเรียนได้แต่่งชุดประจำชาติของแต่ละประเทศ อย่างสวยงามและแปลกตา กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพียงวันเดียวจบลงด้วยความสนุกสนาน
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560
ที่ห้องประชุมอาคารแม่ 80 นายจักรกฤษ ทองดอนคำ รองผอ.สพป.ตาก เขต1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลาก รทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2560 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจทุกขั้นตอนให้มีความเรียบร้อย โปร่งใส
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560
ดร.ภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.ตากเขต 1ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษของ กศจ.ตาก เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการสอบทุกขั้นตอน และดำเนินการสอบให้มีความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใสทุกขั้นตอน
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองร่ม สพป.ตากเขต 1 คว้าแช้มป์สภานักเรียน รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ด้วยคะแนน 90.40 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 25 มกราคม 2560
สพป.ตากเขต 1 มีนโยบายให้ยกระดับคุณภาพการศึกษานักเรียนในชั้น ป.6 และ ม.3 โดยมอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ไอซีที จัดสื่อออนไลน์ผ่านยูทูปทั้ง 8 กลุ่มสาระ โดยมีครูจากโรงเรียนต่างๆหมุนเวียนมาบันทึกเทปในกลึุ่มสาระต่างๆ
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/2 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า