สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1           
[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 24922  ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนบ้านชำทอง
หัวข้อข่าว : ประชุมเตรียมจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา เครือข่ายเมืองตรอน 3 ปีการศึกษา 2561

          นายสมศักดฺฺฺิ์ คำลือมี ผู้อำนวยกาโรงเรียนวัดดอย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้า่นชำทอง เข้าร่วมประชุมกับ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนพลศึกษา เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเมืองตรอน 3 ประชุมวางแผนจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา กรีฑา ของเครืองข่ายกลุ่มโรงเรียนเมืองตรอน 3 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 โดยมี นายนเรศ เภารอด ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ่้านแก่ง ประธานเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเมืองตรอน 3 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี มติที่ประชุม จะจัดกิจกรรมดั้งกล่าวในระหว่าง วันที่่ 19-23 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี โดยได้รับการต้อนร้ับจากนายเทวิน สอนเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่้ห้าสามัคคีและคณะครูโรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี เป็นอย่างดี ในนามคณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูที่เข้าร่วมประชุม ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ (สมศักดิ์ คำลือมี:ข่าว/ภาพ)

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
91/7 ม.3 ถนนพาดวารี ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
อัครเดช แก้วบุญมา ประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแล

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560